شاید که تنپوش هایمان آلوده و ژنده باشد، اما باید به بخشش خدا توکل داشته باشیم. شاید گناهان ما بیشمار باشد، اما رحمت خدا بیکرانه است. همچون کودکی که نزد مادرش می رود، به خدا رو کنید و بگوئید: «خدایا مرا چنان که هستم بپذیر و موهبت میلادی دوباره را به من اعطا کن تا رویم همیشه به سوی «تو» باشد.»